Friday, 19 December 2008

Not made in the EU

Az önbecsülésünk javítására: így jöttünk.

Tartalom
Aradi Éva: A fehér hunok története 15
Balogh Sándor: Királyság vagy köztársaság 33
Bárdi László: Az ázsiai hunok élete és történelme 55
Az ujgurok története 81
Borbola János: Bevezetés az egyiptomi hieroglifák magyar nyelvű olvasatába 93
Botos László: A magyar hadjáratok 121
Királygyilkosságok 137
A Versailles-i határozatok átvizsgálása 165
Csajághy György: A magyar népzene, mint „zenei anyanyelvünk” 185
Cser Ferenc – Darai Lajos: Kárpát-medencébe gyökérző magyar folytonosság 229
Érdy Miklós: A hun és a keleti hun (xiongnu) ugyanaz a nép 257
Friedrich Klára: Kárpát-medencei birtoklevelünk a rovásírás 281
Gordon Gaskill: Egy kudarc menetrendje 293
Gelsei Bíró Zoltán: A Habsburg-ház bűnei 313
Grandpierre Attila: Királyi mágusok ősnépe a magyar 327
Gyárfás Ágnes: Templom 355
Harangozó Imre: Magyarok kelet kapujában 367
Adalékok a székelyek eredetének, hagyományos világképének és hitvilágának vizsgálatához 397
Horváth Imre: Isten tenyerén 413
Imre Kálmán: Szubar/szabirok, hurriták és más kis-ázsiai népek 433
Kocsis István: A Szent Korona misztériuma és tana 451
Marácz László: A finnugor elmélet tarthatatlansága nyelvészeti szempontból 497
A magyar nyelv eredetéről 507
Marton Veronika: A káld-sumir nép története 521
A pártusok története 541
Molnár V. József: Szent László 569
Obrusánszky Borbála: A déli hunok történeti kérdései 585
Poór Miklós: A pozsonyi csata rövid története 603
Radics Géza: A középkori magyar inkvizíció 615
Szakács Gábor: Szabadságharcaink 629
Timaru-Kast Sándor: Kelták és magyarok 643
Tomory Zsuzsa: Avarok 679
Őshazánk a Kárpát-medence 705
Szerves magyar nyelvtudomány 729
Vértessy György: A hun–avar azonosság (rokonság) kérdése 755
Vetráb József Kadocsa: Insvla Pilis 773
Szürkebarát, fehérbarát… 795
Utószó 819
A kötet szerzői 827
Függelék
A magyarság és a Kelet őstörténeti konferencia programja – 2004. 845

RENDELÉS: fenynep@yahoo.com
vagy 0745/642535

A könyv eladásából származó teljes bevétel a Magyarok VII. Világkongresszusának költségeit téríti. Apránként.

Wednesday, 10 December 2008

Üdvözlet


Az idők fényesednek, harcosok születnek, mert Aki nekünk adatik, azt akarja, hogy ne legyünk hiába és el ne vesszünk.

Tuesday, 9 December 2008

A Dalai Lama pecsétje

Sunday, 30 November 2008

Az egyesülés öröme


Fáklyás visszavonulás?...Akkor már értem, hogy mire mondta az UDMR elnöke, hogy december elsején ünnepelni fogunk!

Kép: Szabadság 2008.nov.28, utolsó oldal - A városháza által szervezett december elsejei műsor programja, amit a Nagy Egyesülés 90. évfordulója alkalmából rendeztek

Thursday, 27 November 2008

A féléves csodaszarvas

Igaz, hogy csak bébi és még vágtázni nem tud, de a hangjától egyszer biztos beszakad Bizánc kapuja. Addig is a dobhártyánk.

Kép: Lili-Róza az öregapjával repülni tanul

Monday, 27 October 2008

Vádolnak az élők és vádolnak a meggyilkolt halottak

Ha valaki nem tudná, hogy miért:

Wittner Mária,
halálra ítélt forradalmár és szabadságharcos beszéde.

Megilletődve állok a magyar Országházban, ahol a magyar nemzet kimagasló személyiségei a magyar nép javára alkottak törvényeket, mint Klebelsberg Kunó, Tisza István, Hóman Bálint. De itt alkottak törvényeket egy hamis eszme nevében is, amely a jobb sorsra érdemes magyar nemzet elvesztésén munkálkodott.

Ma, a kommunizmus áldozatainak emléknapján megidézem az áldozatokat, az élőket, a holtakat, hogy együtt vádoljuk a szocialista köntösbe bújt hóhérainkat.

Vádoljuk őket, mert a lenini utat honfitársaink csontjaival kövezték ki. A világ legdrágább, legfájdalmasabb útja volt ez, a továbbhaladásuk tétje milliónyi emberélet volt.

Vádoljuk őket, mert nemzetünk kiváló polgárait küldték bitófára és gyalázták meg még holtukban is.

Vádoljuk őket a Gulágon embertelen körülmények között elpusztult honfitársaink nevében. Vádoljuk őket az otthonuktól megfosztott és kitelepített polgárok nevében, kiknek kiszemelt otthonukba betelepedtek, elrabolva egy élet munkáját.

Vádoljuk őket a recski haláltábor megkínzott, megalázott rabjai nevében.

Vádoljuk őket a munkaszolgálatosok nevében.

Vádoljuk őket a 298-as parcella halottai nevében, az ÁHV mint erőszakszervezetük által fogva tartott, megkínzott és agyonvert emberek nevében.

Vádoljuk őket a hatmillió meg nem született magyar gyermek nevében.

Vádoljuk őket a legdrágább kincs, a gyermek nevében, akitől elvették az apát, az anyát és az otthon melegét.

Vádoljuk őket a legfőbb érték, az ember nevében, akit egy tollvonással küldtek bitóra, vagy zártak börtönbe hosszú évekre.

Vádoljuk őket a megalázott, megkínzott bajtársaink nevében.

Vádoljuk őket a sortüzek áldozatai nevében.

Vádoljuk őket, mert kiölték az emberből a hitet, a morált és a reményt, egy egyszerű, tisztább élet reményét.

Vádoljuk őket Mindszenty bíborosért. Az Istenhez hű papokért, akiket börtönbe zártak hitükért, s mert erkölcsre, hazaszeretetre nevelték népünket.

Vádoljuk őket, mert kifosztották az országot, mert a dolgos magyar nép munkájából, elveiket megtagadva lettek vörös kapitalisták.

Vádoljuk őket a magyar parasztok nevében, akiket megfosztottak földjeiktől, életterüktől, és így kiszolgáltatottá tették őket.

Vádoljuk őket a nyugdíjasok nevében, akiktől elrabolták a hosszú, dolgos élet gyümölcsét, bizonytalanná téve biztos nyugdíjaséveiket.

Vádoljuk őket történelmünk meghamisításáért.

Vádolnak az élők és vádolnak a meggyilkolt halottak.

És vádoljuk őket, mert hitünkben megcsaltak, megloptak.

Ezért az áldozatok nevében megállapítom: soha nem lesznek képesek arra, hogy magyar politikusként egy nemzet felemelkedése érdekében cselekedjenek. Itt teszem fel a kérdést: milyen morál alapján ülnek a magyar parlamentben még most is, és alkotnak törvényeket egy általuk tönkretett, kifosztott, megalázott nemzet számára?

Éppen ezért a Szent Korona tana és a magyar nemzet nevében erkölcsi hullává nyilvánítom őket.


Elhangzott a Magyar Országgyűlésben, a Kommunista Diktatúra Áldozatainak Emléknapján, 2001. február 25.én.

Thursday, 2 October 2008

Ha foci, akkor...When you walk, through a storm
Hold your head up high,
And don't be afraid of the dark,
At the end of the storm
There's a golden sky,
And the sweet, silver song of a lark.
Walk on through the wind,
Walk on through the rain,
Tho' your dreams be tossed, and blown
Walk on, walk on, with hope in your heart
and You'll never walk alone.
Walk on, walk on, with hope in your heart
and You'll never walk alone.

Szöveg: You'll never walk alone - Az FC Liverpool és a Glasgow Celtic himnusza.
Kép: Shankly Gates - A Liverpool stadionjának bejárata


Tuesday, 22 July 2008

Derelicta


A harcosok legfőbb erénye a lojalitás. Urához, elveihez, istenéhez, hitéhez hűnek lenni minden harcosban belső törvény.
Ugyanilyen hű és lojális marad a harcos minden körülmények között bajtársaival szemben is – és ez az egyetlen, amely visszahat, és önmagában is hordozza jutalmát. Bajtársak nélkül ugyanis nincs harcos. A magányos harcos csupán legenda, absztrakció. Sosem létezett.
Kivétel nélkül minden harcosnak társra van szüksége, akinek vállán néha megpihenhet keze, aki és akit fedezni képes a veszedelemben.
A csaták és háborúk során azonban gyakorta megesik, hogy a legjobb bajtárs is elszakad kötelékétől, barátaitól – más harcra, más színtérre szólítja kötelessége, az Uralkodó és a belső hang parancsolata.

Ilyenkor néha úgy tűnik, a bajtársak cserbenhagynak. Néha úgy tűnik, előled aratják le a babért, másszor pedig úgy, mint akik szándékosan engednek előre a veszedelembe.

Ezekben a pillanatokban olykor megfagy a harcos lelke. Fegyvernél, szónál sokkal erősebben és halálosabban sebezhet a megrendült hit.
Az igazi bajtársiasság azonban éppen erről szól: a hitről és a bizalomról, amely csak feltétlen lehet. Még a hátat fordító, megfutamodó és cserben hagyó bajtárs is bajtárs: mindaddig, amíg egy zászló alatt, egy célért és egyazon belső parancsért harcoltok. A bizalom és a lojalitás feltétel nélküli és helyzettől független.
Mindaddig, amíg ezt szem elől nem téveszti, egyetlen harcos sem marad magára a csatamezőn.

György Attila: Harcosok könyve ( A hűségről)
Kép: Botticelli: Derelicta

Tuesday, 8 July 2008

"Those people simply don't accept that gays exist."

Ezzel rázod a pofosbokrot, nem azzal, hogy létezel.

cím: Lévai Katalin ,,emberjogi harcos''
kép: www.szentkoronaradio.hu

Monday, 7 July 2008

A sorok közt

A gyávaságról mindenki tudja: lelkiállapot kérdése. A léleknek egyfajta betegsége ez; megbénítja és gátolja az értelem műkődését.

Mindenekelőtt azonban: a gyávaság rossz lelkiismeret kérdése. A legtöbben nem valamitől félnek, hanem valaminek a következményétől. S ha a dolgok mélyére nézünk, a legtisztább szándék alján is rejlik valami, ami nem kívánt következményekkel terhes.

Hogy hasznos-e ez, avagy sem: erről nem tudunk eleget. Az esetek többségében a puszta gyávaság, az állandó félelem maga a büntetés, az elszenvedett penitencia; s ki felismeri és megérti, hogy a félelem csupán következmény, máris jobb és erősebb harcossá válik.
Vannak esetek azonban, amikor a félelem végleg elvakít, tehetetlenné tesz, és idegen akaratot ültet szívünkbe. Ez, bizonyos esetekben állandó gyávasághoz és, akár halálhoz is vezethet.
...

A gyerekek nem tudnak huzamosabb ideig félni. A forradalmakat rendszerint fiatalok csinálják. A legjobb katonák a középkorú férfiakból lesznek. A harcos népek társadalmaiban a vének önként váltak meg életüktől – még mielőtt legyőzte volna őket az élet következményeitől való rettegés.
A végvári vitézek még úgy tartották: ki félelmében hal meg, annak f***l harangoznak. És ők harcosok voltak, csakugyan.

György Attila: Harcosok könyve ( A gyávaságról)
Kép: sk

Tuesday, 27 May 2008

Lili- Róza

MEGÉRKEZETT!

(Frissítve)

Azt kérdezed tőlem,
hogyan vártalak?

Mint az éjszakára
fölvirrad a nap,
mint a délutánra
jön az alkonyat,
mint ha szellő jelzi
a förgeteget-
ezer pici jelből
tudtam jöttödet.

Mint tavaszi reggel
a nap sugarát,
fagyos téli este
jégcsap illatát,
mint az alma ízét,
tejet, kenyeret-
pedig nem is láttalak még,
úgy ismertelek.

Mint a fény az árnyat,
záport a virág,
mint patak a medrét,
madarat az ág,
mint sóhajos nyári éjjel
a fák az eget-
mindenkinél jobban téged
így szerettelek.

Beney Zsuzsa: Anya dúdolja
Gustav Klimt: Anya és gyermeke ( részlet az Egy nő három kora című festményből)

Monday, 5 May 2008

Myanmar fölött az ég

Gondolj Burmára.
Bevetésen a junta emberei a katasztrófa súlytotta fővárosban.

Tuesday, 8 April 2008

Kryptex

Nem mozdulok.
Csak, mint áramló, lassú rendek,
csak alvó látomásaid kerengnek,
mint láthatatlan csillagok.
Ébredj, ébredj. Mutasd a vállad.
Sebesülten is megtalállak.
Szólj, hogy szólhassak holtomiglan.
Mondd, mondd el végre, merre jártál
kimondhatatlan álmaidban.

Nemes Nagy Ágnes: Az alvóhoz

Sunday, 23 March 2008

Fénykép

,,Miért keresitek az Élőt a holtak között?
Az én Uram nincs itt. Feltámadott."

Tuesday, 18 March 2008

Szép volt, fiúk!

Azoknak, akik a kergetőzés helyett a közelharcot választották, akik szembe mentek, nem hátra, akik az oszlatásból összecsapást alakítottak.

Mi pedig, annak ellenére, hogy a Noua Dreapta felszólított a távozásra, sűrű ,,Szerbia" kiabálások közt, majd harci cselekedetként egy tizenhét éves, ötvenkilós fiút hatan összevertek az U drukkerei közül, még maradunk az ,,ősi román földön", ahol még találni Kolozsvár Királyi Város veretű kanálisfedőket. Is.

,,...te, aki e sorokat olvasod, egy harcos nép, - talán a legrégebbi – nyelvén beszélsz, és valószínűleg annak fia vagy.
Én, aki ezt írom, biztosan. Erre az örökségre mindig és minden körülmények között büszke lehetsz.
És légy is az – mert úgysem bocsátják ezt soha meg neked."

Idézet:
György Attila: Harcosok könyve
Kép: s.k.

Wednesday, 12 March 2008

Örökség


Néha egy felismerés szíven üti a harcost – ilyenkor megáll egy pillanatra a világmindenség is. Aztán folytatódik, de többé sosem lesz ugyanaz.

Ilyen felismerés az is, hogy csak az ragaszkodik, akinek van amihez ragaszkodnia.

Az az ember és az a nép, melynek élete a jelenben telik, gyökértelen, hitetlen és az ürességet önmaga változásával tölti ki. Istene a pillanat istene, és ima helyett kételkedéssel áldozik.

Mások, mint Te, vagy Én, mozdulatlanul állnak, ahogyan mozdulatlanok az ősök, az erkölcsök, az erő, és maga Isten is. E mozdulatlanság titka, hogy ehhez viszonyulva mozog minden.
A világ körülöttük, körülöttünk, a harcosok körül forog.
Nem kell ezt senkinek magyarázni. Van, akinek szépapja neve hallatára megdobban szíve, és keze a déli harangszónál keresztvetésre rebben, és van, akinek nem.
Van, aki számára mámor a változás, és van, akinek fenyegetés.
E különbségeket mindig és mindenkor a harc dönti el.
Ezért uralkodnak mindenek felett a harcosok. Ezért is.
És azért, mert a harc állandó, tehát az állandóság, az erkölcsök, az öröklét és Isten sajátja.
Az is él, aki változik, és az is, aki változatlan marad – de a változó ember percenként meghal, míg a változatlan örökéletű marad.
Nézz szét magad körül, vedd számba őseidet, erkölcseidet, hazádat, istenedet és kivont karddal kezedben, ragaszkodj hozzá.

Szöveg: György Attila: Harcosok könyve
Kép: Luc Besson: The Messenger

Tuesday, 26 February 2008

És a hó csak hullt

Ma tél lett s az ablak
Halott fehéren
Néz rám de kint már
S csak itt bent havaz

S más is lehetne
Csak tél van ma éppen
S úgy tűnik kint nem
Csak itt bent havaz.

Kép : Frida Kahlo: Diego és én
Szöveg: Muszka Sándor: (Más is lehetne)

Tuesday, 5 February 2008

( )

Figyelem, figyelem
felhívjuk a lakosok figyelmét
nemzeti kincsnek nevezett szkíta leleteinkből
két alak, egy férfi, egy nő
eltűnt már a havazás előtt
ezüst az arcuk, ezüst a kezük
a hóvihar mozgó centrumából
fővárosunk felett magasan
halálbiztos hogy ők zengenek
magas a jutalom is, azé lesz
aki lehozza őket a földre
megkötözve, fegyver is használható
figyelem, figyelem
fegyver is használható

Szöveg: Nagy László: Inkarnáció ezüstben - szövegrészletek - van közte más is
Kép: veronai lelet - ami köztük van, pár ezer éves
() - ami közte van, a tied
Zene: Notre Dame de Paris- 2002 Verona

Wednesday, 9 January 2008

2 az 1-ben

Minden fehér, csakhogy törékeny,
kemény, fehér ez, nem puha.
Karját lóbálja a fenyéren
egy állig üveg körtefa.
A fia is, egy csepp bokor,
színjátszó, szűk üvegzekében,
ott cseng, nevetgél, ott guggol,
És térdét öleli a szélben.

Szabó Magda: Január